Кнігі з аўтографамі “З любоўю – ад аўтараў”

Кніжны фонд сектара краязнаўства складае больш за 1500 экзэмпляраў. Гэта рэдкія выданні, кнігі мінулых стагоддзяў, сучасныя каляровыя і чорна-белыя фотаальбомы, зборнікі твораў мясцовых паэтаў і інш. Ёсць у фондзе і кнігі, якія падарылі самі аўтары – з аўтографам і добрымі словамі на памяць. У 2011 годзе было вырашана вылучыць такія кнігі ў асобны фонд, на падставе якога быў створаны бібліяграфічны спіс кніг з аўтографамі “З любоўю – ад аўтараў”. У бягучым годзе гэты спіс быў дапоўнены. Кнігі з аўтографамі і далей будуць збірацца ў сектары краязнаўства, а пакуль прапануем пазнаёміцца са спіскам кніг, якія прадстаўлены для чытачоў зараз.

 1. Алексеева, Т. Как создавалась знаменитость / Тамара Алексеева. - Слоним : Слоним. тип., 2001. - 96 с.
 2. Альфяровіч А. Пінская раніца : вершы / Аляксандр Альфяровіч. - Мн. : Маст. літ., 2003. - 94 с.
 3. Арлоў, Ул. Мой радавод да пятага калена : эсэ / Уладзімер Арлоў. - Мн. : Бацькаўшчына, 1993. - 184 с.
 4. Барадулін, Р. Ксты / Рыгор Барадулін. - 3-е выд., дап. - Мн. : Рым. - Катал. парафія св. Сымона і св. Алены, 2009. - 528 с.
 5. Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь» : 1994 - 2009 гг.: литературная антология / сост. О. Н. Зайцев, А. М. Раткевич. - Мн. : Литературный свет, 2010. - 547 с.
 6. Бородин, В. День Победы : к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне / В. Бородин. - М. : Типография внутр. войск МВД России, 1996. - 223 с.
 7. Вагер, З. Бераг жураўліны : вершы / Зіновій Вагер. – Пінск : КУІП “Рэдакцыя газеты “Пінскі веснік”, 2004. - 314 с.
 8. Вопросы истории и археологии : материалы Х конференции молодых ученых по общественным наукам, июнь 1968 г. / под общей ред. Академика АН БСССР профессора Т. С. Горбунова; Академия наук БССР, отделение общественных наук. - Минск, 1986. – 25 с.
 9. Гагуа, Р. Грюнвальд в источниках : “Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410» : монография / Руслан Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2009. - 208 с.
 10. Гринландия : стихи Феодосийских поэтов / сост. Э. М. Абрамов. – Симферополь : Крымское учебно-пед. гос. изд-во, 2006. - 32 с.
 11. Гришковец, В. Время отправления : cтихи / Валерий Гришковец. - Мн. : Маст. літ., 1981. - 62 с. - (Первая книга поэта).
 12. Гришковец, В. Я из тех… Избранное / Валерий Гришковец. - Мн.: Харвест : Белорусский Дом печати, 2012. - 384 с. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі).
 13. Дазволь прычасціцца…: духоўная паэзія і проза берасцейцаў / уклад. Н. М. Парчук. – Брэст : Альтернатива, 2011. – 168 с.
 14. Дацкевич, И. Возвращение : стихи / Иван Дацкевич. – Брест : Альтернатива, 2011. – 208 с.
 15. Дацкевич, И. Принимаю жизнь как чудо! : духовная поэзия. – Брест : Альтернатива, 2011. – 92 с.
 16. 12+1. Конкурс маладых літаратараў імя Натальлі Арсеньневай / рэд. - склад. А. Хадановіч. – Мн.: Логвінаў, 2004. - 120 с.
 17. Дранько-Майсюк, Л. Цацачная крама : кніжка для вялікіх і малых / Леанід Дранько-Майсюк. - Мн. : Медисонт, 2008. - 128 с.
 18. Дудзюк, З. Падданыя кахання : драматычная паэма, вершы / Зінаіда Дудзюк. - Мн. : Маст.літ., 2003. - 141 с.
 19. Еленевский, Н. Время пастыря : роман-хроника / Николай Еленевский. – Мн.: Четыре четверти, 2011. – 216 с. – (Библиотека союза писателей Беларуси).
 20. Еленевский, Н. Небесный штурмовик : очерки, документальные повести / Николай Еленевский. – Пинск : КУП «Пинская региональная типография», 2004. - 146 с.
 21. Жизнь в молитве и любви : Воспоминания об Архиепископе Брестском и Кобринском Константине (Хомиче) / сост. А. К. Хомич. – Санкт-Петербург : ВВМ, 2011. – 118 с.
 22. Жуковіч, В. Кахання радасці й пакуты : вершы і пераклады / Васіль Жуковіч. – Мн : Выд. В. Хурсік, 2004. - 160 с.
 23. Жуковіч, В. Мой Міцкевіч : эсэ / Васіль Жуковіч; пераклады выбр. твораў А. Міцкевіча. - Мн. : Выд. В.Хурсік, 2004. - 64 с.
 24. Жуковіч, В. У храме хараства і смутку : кніга паэзіі / Васіль Жуковіч. - Мн. : Маст.літ., 2003. - 165 с.
 25. Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны : гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай / аўт. - склад. Ул. Арлоў, Г. Сурмач, Б. Стук, А. Мельнікаў. - Мн. : Асар, 1998. - 328 с.
 26. Запіскі культурна-гістарычнай калегіі імя Канстанціна Астрожскага / рэд. М. Белямук, В.(а.Васіль) Касьцюк. – Брэст : ААТ “Брэсцкая друкарня”, 2002. - 112 с.
 27. Запіскі культурна-гістарычнай калегіі імя Канстанціна Астрожскага : вып. 2 / рэд. М. Белямук, В.(а.Васіль) Касьцюк. - Брэст : ААТ “Брэсцкая друкарня”, 2002. - 112 с.
 28. Запіскі культурна-гістарычнай калегіі імя Канстанціна Астрожскага : вып. 3 / рэд. М. Белямук, В.(а.Васіль) Касьцюк. – Брэст : ААТ “Брэсцкая друкарня”, 2003. – 112 с.
 29. Ігнацюк, А. Летаргія : вершы / Алена Ігнацюк. - Мн. : Беларускі кнігазбор, 2006. – 92 с.
 30. Іпатава, В. Паміж Масквой і Варшавай : некалькі гістарычных маршрутаў Беларусі / Вольга Іпатава. - Мн. : Полымя, 1996. - 212 с.
 31. Исаенко, В. Неолит Припятского Полесья / В. Исаенко. - Мн. : Наука и техника, 1976. - 128 с.
 32. Капусцінскі, Р. Імперыя / Рышард Капусцінскі; пераклад з польскай Я. Салейчук. - Мн. : І. П. Логвінаў, 2009. – 344 с.
 33. Киркевич, В. Зарисовки Пинска : альбом / В. Киркевич. - Феодосия, 2006. - 51 с.
 34. Киркевич, В. Пособие начинающему художнику-акварелисту / В. Киркевич. – Симферополь : Издатель А. П. Выродов, 2003. - 56 с.
 35. Киркевич, Г. Родники : стихи / Галина Киркевич. – Феодосия : ОО СЖК “Огни”, 2000. - 42 с.
 36. Книга Ордена : Устав Тевтонического ордена 1264 года / пер. Ю. Севостьянчук, Р. Гагуа. - Пинск, 2003. - 38 с.
 37. Кныш, Р. Как делать олимпийских чемпионов : пособие для тренеров, спортсменов и их родителей / Ренальд Кныш. – Слоним : ГОУПП “Слонимская типография”, 2002. - 95 с.
 38. Кобец, М. Кроплі / Марыя Кобец. – Мінск : Минкопринт, 2011. – 96 с.
 39. Ковалец, М. Я. Энергетика Пинщины: летопись зарождения, становления и развития Пинских электрических сетей / М. Ковалец. – Пинск : ред. газеты “Пінскі веснік”, 1998. - 297 с.
 40. Козлов, Т. П., Кириченко В. П. Бескозырки на Днепре и Шпрее: Исторические очерки / Т. П.Козлов, В. П. Кириченко. - Мн. : БГУФК, 2008. - 140 с.
 41. Козловський, М. Украіньске відродження на Берестейщині у 80-90-х роках ХХ століття : спогаді / Микола Козловський. - Слов’янськ, 2006. - 44 с.
 42. Коробушкина, Т. Н. Курганы белорусского Побужья Х-ХIII вв. / Т. Н. Коробушкина. - Мн. : Навука і тэхніка, 1993. - 133 с.
 43. Костюк, Василий, иеродиакон История Полесской Епархии (1922–1944) / Иеродиакон Василий Костюк. – Брест : Брестская обл. типография, 1999. - 152 с.
 44. Котлярчук, А. Швэды ў гісторыі й культуры беларусаў / Андрэй Котлярчук. - Мн. : Энцыклапедыкс, 2002. - 272 с.
 45. Край пад белымі крыламі / склад. А. Дуброўскі. – Пінск : ТДА “ІРА “Паляшук”, 2006. - 183 с.
 46. Кружева полесских зарниц : сборник стихов и прозы / лит. об-ние «Струмень»; сост. М. И. Ляшук. – Брест : Альтернатива, 2011. – 248 с. : ил.
 47. Кулеш, М. Окна : стихи, рассказ / Михаил Кулеш. – Брест : Альтернатива, 2011. – 56 с.
 48. Кульбеда-Бакун В. Гарыць над Ясельдай заранак… : вершы / Валянціна Кульбеда-Бакун. - Брэст : ААТ “Брэсцкая друкарня”, 2008. - 130 с.
 49. Курдюмова О., Лознюха Т. Сиреневое пламя : стихи / Ольга Курдюмова, Тамара Лознюха. - Брест : ОАО “Брестская типография”, 2007. - 242 с.
 50. Лаврович, Н. Вечерние колокола / Николай Лаврович. – Брест : Изд. Дом С. Лаврова, 2001. - 233 с.
 51. Лаврович, Н. Высокий полдень : стихи, рассказы / Николай Лаврович. - Брест : Академия, 2006. - 279 с.
 52. Лаврович, Н. Свет души : поэзия и проза / Николай Лаврович. - Мн. : Народная книга, 2008. - 280 с.
 53. Лобачевская-Коротышевская, А. Опалённые крылья / А. Лобаческая-Коротышевская. - М., Пинск : совместно с изд. “Золотая яблоня”, 1997. - 165 с.
 54. Лознюха, Т. Зов дорог : стихи / Тамара Лознюха. – Брест : ОАО “Брестская типография”, 2003. - 140 с.
 55. Лознюха, Т. Незамерзающий причал : стихи / Тамара Лознюха. – Пинск : КУП “Пинская региональная типография”, 2002. - 163 с.
 56. Лознюха, Т. Сердце Полесья : стихи / Тамара Лознюха, 2009. - 117 с.
 57. Локун, В. І. Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры : манаграфія / В. І. Локун. - Мн.: УП “Тэхнапрынт”, 2005. - 227 с.
 58. Лущик-Ильенкова, Н. Пинск. Электростанция / Нина Лущик-Ильенкова. - Варшава, 2004. – 247 с.
 59. Лысенко, П.Ф. Берестье / П.Ф. Лысенко ; Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. – Минск : Наука и техника, 1985. – 396 с.
 60. Лысенко, П. Ф. Древний Пинск XI – XIII вв. / оформл. А. Звонарев. – Минск : БелАДИ, 1997. – 192 с. : ил.
 61. Лысенко, П. Ф. Дреговичи / П. Ф. Лысенко; под ред. В. В. Седова; Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 244 с.
 62. Лысенка, А. Ф. З трывогай і надзеяй : беларуская публіцыстыка 80-х гадоў / А. Ф. Лысенка. - Мн.: Навука і тэхніка, 1991. - 205 с.
 63. Лысенко, П. Ф. Открытие Берестья / П. Ф. Лысенко. - Мн. : Наука и техника, 1989. - 158 с.
 64. Лысенко, П. Ф. Туровская земля IX – XIII вв. / П. Ф. Лысенко – 2-ое изд., Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Белорусская наука, 2001. – 268 с. : ил.
 65. Ляшук, М. Благословенные небом : проза, поэзия / Мария Ляшук. – Пинск : Пинская региональная типография, 2007. - 301 с.
 66. Мазько, А. Дні і ночы мае… : вершы / Андрэй Мазько. – Брэст : Выдавец Лаўроў С. Б., 2003. - 164 с.
 67. На ладонях Припяти и Пины : литературный альманах Пинщины / авт. - сост. И. А. Кибак. - Мн. : ОДО “Тонлик”, 2004. - 179 с.
 68. Николайчик, П. В. Берега : к 60-летию юбилея атомного подводного флота России: стихи, поэмы / Павел Васильевич Николайчик; ред. и кор. М. И. Ляшук. – Москва : Отечественная военная история, 2011. – 256 с. : ил.
 69. Николайчик, П. В. В объятиях бездны : стихи, поэмы / П. В. Николайчик. – М : научно-изд. центр “Отечественная военная история”, 2006. - 255 с.
 70. Николайчик, П. В. Откровения : сборник стихов / Павел Николайчик. – Брест : Альтернатива, 2008. – 108 с.
 71. Николайчик, П. В. Откуда дуют норды : стихи, поэмы / П. В. Николайчик. - М. : научно-изд. центр “Отечественная военная история”, 2004. - 256 с.
 72. Николайчик, П. В. Покорение глубины : стихи, поэмы / П. В. Николайчик. - М. : научно-изд. центр “Отечественная военная история”, 2005. - 256 с.
 73. Никон, Патриарх. Труды / научн. исследов., подготовка документов к изданию, сост. и общая редакция В. В. Шмидта. - М. : изд-во Моск. ун-та, 2004. - 1264 с.
 74. Парчук, Н. Зарунее жыта зноў… : вершы, афарызмы, пераклады з рускай мовы / Надзея Парчук. – Мінск : Кнігазбор, 2010. – 132 с.
 75. Парчук, Н. Жыццёвыя плыні : зборнік паэзіі / Надзея Парчук . – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2003. – 136 с.
 76. Парчук, Н. Ладараж : вершы / Надзея Парчук. - Брэст : ААТ “Брэсцкая друкарня”, 2006. - 104 с.
 77. Парчук, Н. Я сердце людям подарю : сборник стихов / Надежда Парчук. - Брест : Брестская типография, 2004. – 155 с.
 78. Приступа, Н. Попытка : стихи / Наталья Приступа. - Мн. : РЦДИ “ИНВАЦЕНТР”, 1996. - 92 с.
 79. Розенблат Е., Еленская И. Пинские евреи : 1939 – 1944 гг. / Е. Розенблат, И. Еленская. - Брест, 1997. - 312 с.
 80. Ручаёк гаварлівы : вершы . – Брэст : Альтернатива, 2012. – 140 с. : іл.
 81. Рязанцев, В. И. По речным дорогам войны : от Сталинграда до Берлина : документальная повесть / В. И. Рязанцев. - Санкт-Петербург : Лениздат, 1994. - 342 с.
 82. Саскевич, Н. А. О термодинамическом обосновании А. Эйнштейном гипотезы “Как будто свет состоит из квантов энергии” : приложение к сборнику “Тураўшчына : мінулае, сучаснасць, будучыня” : вып. 1 / Н. А. Саскевич. – Туров – Минск : Мэджик Бук, 2008. - 51 с.
 83. Поболь, Л. Д. Славянские древности Белоруссии : свод археологических памятников раннего этапа зарубинецкой культуры – с середины III в. до н.э. / Л. Д. Поболь. - Мн. : Наука и техника, 1974. - 422 с.
 84. Сінязорка : п’есы / склад. Н.Загорская. - Мн. : Навука і тэхніка, 1995. - 171 с.
 85. Слюнькова, И. Н. Храмы и монастыри Беларуси ХIХ века в составе Российской империи : пересоздание наследия / И. Н. Слюнькова. - М. : Прогресс-Традиция, 2010. - 615 с.
 86. Спортсмены Пинщины / авт. - сост. И. А. Кибак. - Мн. : ООО “Консорциум Наука Экономика Право”, 2004. – 132 с.
 87. “Струменя” серебряные струны : стихи и проза четырнадцати пинских поэтов и прозаиков – членов литературного объединения “Струмень”/ сост. М. И. Ляшук. – Брест : Альтернатива, 2008. - 198 с.
 88. Сучасная літаратура і чытач / аўт. Л. М. Гарэлік, Т. К. Грамадчанка, Э. С. Гурэвіч, В. І. Козіч, А. Ф. Лысенка. - Мн. : Навука і тэхніка, 1988. - 365 с.
 89. Удовидчик, К. Как это было, или о том, как и кто крушил великую империю / Каленик Удовидчик. - Пинск, 2005. - 207 с.
 90. Удовидчик, К. Симукова дорога : дневниковая повесть / Каленик Удовидчик. - Пинск, 1994. - 24 с.
 91. Ученые Пинщины / авт. - сост. И. А. Кибак. - Мн. : ОДО “Экономика и право”, 2003. - 160 с.
 92. Учитель вечен на земле Полесской / авт. - сост. И. А. Кибак. - Мн. : ОДО “Тонпик”, 2005. - 239 с.
 93. Федорук, А. Т. Старинные усадьбы Берестейщины / А. Т.Федору. - Мн. : Беларуская энцыклапедыя, 2004. - 576 с.
 94. Хвагіна, Т. А. Пінск. Чароўная казка Палесся / Т. А. Хвагіна. - Мн. : Вышэйшая школа, 2002. - 110 с.
 95. Холокост на Пинщине / автор проекта И. Либерман. - Пинск : ОДО “ИРА “Паляшук”, 2007. - 305 с.
 96. Цмыг, В. Любовь и воля : стихи / Владимир Цмыг. - Йошкар-Ола : Колибри, 2002. - 45 с.
 97. Цмыг, В. Розовые чайки : стихи / Владимир Цмыг. - Йошкар-Ола : фирма “Page”, 1995. - 95 с.
 98. Цмыг, В. Уроки плаванья : стихи / Владимир Цмыг. - Санкт-Петербург : изд-во “Четверг”, 2002. - 76 с.
 99. Черёмин, А. А. Туровское княжество (X – XIV века) / А. А. Черёмин. – Минск : Полиграфкомбинат имени Я. Коласа, 2012. – 208 с. : ил.
 100. Черник, В. Вы… : стихи разных лет / Владимир Черник. – Брест : Альтернатива, 2007. - 177 с.
 101. Шелехов М. В. За Веру и Волю : Памяти героев и жертв Освободительной борьбы Белой Руси в XVI – XVIII веках против уничтожения православия посвящается / М. В. Шелехов ; научн. ред. П. Ф. Лысенко. – Минск : М. В. Вараксин, 2012. – 104 с.
 102. Шушко, А. Выток і прычасце : вершы / Анатоль Шушко. - Мн. : Полымя, 1994. - 31 с.
 103. Экономическая эффективность функционирования АПК в условиях Белорусского Полесья : материалы международной научно-практической конференции 27 - 28 февраля 2001 г. / рецензенты П. В. Лещиловский, В. И. Бохонко. - Мн. : БГЭУ, 2001. - 244 с.
 104. Южук, И. = Yuzhuk, Y. Уроки памяти = The Lesson of Memory / Ицхак-Меер бен Цви Южук = Yithak-Meyer ben Tzvi Yuzhuk/ - Пинск-Ришон ле- Цион = Pinsk-Rishon LeZion, 2011. – 298 с.: ил.
 105. Яковенко, В. Сказ о белорусах. Дыялог / Василь Яковенко, Лявон Эміліт. - Мн. : Беларускі кнігазбор, 2000. - 55 с.
Share Button
Яндекс.Метрика